Samråd och samverkan

Mycket av Funktionsrätt Göteborgs intressepolitiska arbete bedrivs genom samråd med Göteborgs stad, bland annat i stadens centrala råd för funktionshinderfrågor (GRF) och i stadsdelarnas lokala funktionshinderråd.

Funktionsrätt Göteborg deltar med egna representanter i vissa råd, och ansvarar för nomineringen av en andel av ledamöterna från funktionshinderrörelsen.

Funktionsrätt Göteborg och Individstödet deltar också i andra samverkansforum i civilsamhället, i referensgrupper och i nätverk.

Samråd med Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen

Dalheimers Hus delaktighetsråd

Typ av representation/samverkan: Råd

Rådet ansvarar för driften och utvecklingen av verksamheten på Dalheimers Hus. Rådets ledamöter väljs av Social resursnämnd efter nominering av Funktionsrätt Göteborg.

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor

Typ av representation/samverkan: Samråd med trafiknämndens färdtjänstutskott

Rådet är till för samråd och informationsutbyte mellan intresseorganisationer inom funktionshinderområdet samt pensionärsorganisationer och trafiknämndens färdtjänstutskott. Rådet arbetar med frågor som reseprofiler, taxor och resebestämmelser.

I rådet sitter politiker, tjänstemän och ledamöter från funktionshinderrörelsen. Ledamöterna tillsätts av kommunstyrelsen. Funktionsrätt Göteborg ansvarar för nomineringen av en andel av funktionshinderrörelsens ledamöter.

Göteborgs råd för funktionshinderfrågor (GRF)

Typ av representation/samverkan: Samråd

GRF är Göteborgs Stads centrala råd för funktionshinderfrågor. Rådet är knutet till kommunstyrelsen, och bevakar frågor som påverkar livssituationen för personer med funktionsnedsättning. Rådet ska vara ett forum för samråd i planeringsprocesser, avge yttranden och vara kommunal remissinstans, hos berörda huvudmän framföra önskemål och ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar, samverka med nämndanknutna råd och delta i regional samverkan kring funktionshinderfrågor och arbeta omvärldsbevakande och analyserande.

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds dialogmöten med brukar- och patientorganisationer

Typ av representation/samverkan: Dialogforum med Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsnämnd för Göteborg

Arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor.

Lokala Funktionshinderråd i Göteborgs 10 stadsdelsnämnder

Typ av representation/samverkan: Samråd

Varje stadsdelsnämnd i Göteborg har till sig knutet en lokalt råd för funktionshinderfrågor. Ledamöterna tillsätts av varje stadsdelsnämnd. Funktionsrätt Göteborg ansvarar för nomineringarna av en andel av ledamöterna.

Samrådsgruppen för fysisk tillgänglighet

Typ av representation/samverkan: Råd

Rådet är knutet till Trafiknämnden i Göteborgs stad och jobbar med fysisk tillgänglighet. Funktionsrätt Göteborg ansvarar för nomineringen av ledamöterna i rådet.

Protokoll från samråd med Göteborgs stad och VGR

Göteborgs råd för funktionshinderfrågor (GRF)

Protokoll nås genom Göteborgs Stads sökfunktion för handlingar och protokoll

Protokoll från stadsdelarnas lokala funktionshinderråd

Angereds funktionshinderråd, publicerar protokoll på sin hemsida

Askim-Frölunda-Högsbos funktionshinderråd, kontakta nämnden för protokoll

Centrums funktionshinderråd, publicerar protokoll på sin hemsida

Lundbys funktionshinderråd, kontakta nämnden för protokoll

Majorna-Linnés funktionshinderråd, publicerar protokoll på sin hemsida

Norra Hisingens funktionshinderråd, publicerar protokoll på sin hemsida

Västra Göteborgs funktionshinderråd, kontakta nämnden för protokoll

Västra Hisingens funktionshinderråd, kontakta nämnden för protokoll

Örgryte-Härlandas funktionshinderråd, publicerar protokoll på sin hemsida

Östra Göteborgs funktionshinderråd, kontakta nämnden för protokoll

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor, publicerar protokoll på sin hemsida

 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds dialogmöten med brukar- och patientorganisationer
Kontakta nämnden för protokoll