Välkommen till projektet Tyck till!

Vad roligt att du har hittat hit. Tyck till är ett projekt som drivs av Funktionsrätt Göteborg under 2018-2020.

Projektet syftar till att underlätta för enskilda och föreningar att lämna synpunkter och klagomål till offentliga instanser. 

Tyck till finansieras av Allmänna Arvsfonden och Post- och telestyrelsen. Under 2018 var även Göteborgs Stad med som finansiär, och under 2019-2020 sker arbetet med projektets webbverktyg Synpunkta! med stöd av Vinnova.

Läs mer om projektet Tyck till här!

 

Kontakt

Karin Gréen, projektledare

E-post: karin.green@funktionsrattgbg.se

Hannah My Falk, projektledare

E-post: hannah.my.falk@funktionsrattgbg.se

Telefon: 031-24 03 23

För en funktions-rättssäker klagomålshantering

Under arbetet med projektet Tyck till har vi märkt att många tror att brukare och anhöriga kan använda sig av Lex Sarah- eller Lex Maria-systemen för att rapportera problem och missförhållanden. Det stämmer inte – det är bara personalen som kan skriva Lex Sarah-rapporter. 

Som brukare, anhörig eller invånare kan du istället lämna in ett klagomål, som hanteras inom ramen för Göteborgs Stads system för synpunktshantering. Synpunktshanteringen är ganska löst reglerad och inte lika strikt som Lex Sarah när det gäller hur klagomål ska utredas och åtgärdas. Vår bedömning är att Göteborgs Stads synpunktshantering idag är oförutsägbar och ojämlik. 

Under 2020 kommer vi att jobba för att uppmärksamma vikten av en förutsägbar, tydlig och jämlik klagomålshantering. Det ska vara lika för alla! Hur ditt klagomål tas emot får inte bero på i vilken stadsdel du bor, hur bra du är på att uttrycka dig eller dina förkunskaper om hur man tar sig fram i byråkratin! 

Alla  brukare, anhöriga och invånare måste kunna känna sig trygga med att deras klagomål tas om hand, utreds och när det är möjligt åtgärdas.

Webbplatsen Synpunkta hjälper dig att klaga

Våren 2019 lanserade Tyck till webbplatsen SynpunktaWebbplatsen har tagits fram av projektet i samarbete med webbyrån Raket AB.

På Synpunkta får du hjälp att klaga via internet. Med vårt formulär kan du skicka en synpunkt direkt till Göteborgs Stad. På webbplatsen finns också mängder av tips och råd om vad du kan göra när du har varit med om något dåligt i Göteborgs Stads verksamheter.

Mejla oss gärna på info@synpunkta.nu och berätta vad du tycker om hemsidan! Under hösten och vintern 2019-2020 förbereder vi lansering av en helt ny version av sidan, så vi tar gärna emot förslag på förbättringar!

Rapport: Synpunktshanteringen, medborgaren och förvaltningen

Under 2018 undersökte projektet Tyck till hur Göteborgs Stad tar emot synpunkter från invånare och brukare. Resultatet av undersökningen har sammanfattats i rapporten Synpunktshanteringen, medborgaren och förvaltningen. Du kan ladda ner rapporten som en PDF här. 

Rapporten har skickats ut till olika tjänstepersoner och politiker i Göteborgs Stad, och presenterats bland annat för Göteborgs råd för funktionshinderfrågor och på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet.

Vi kommer gärna ut och presenterar rapporten i fler sammanhang!

Tyck till-bloggen

Projektledarna Hannah My Falk och Karin Gréen bloggar regelbundet om vad som är på gång i projektet. Kika in på bloggen för att hänga med!