Projekt Funktionsrätt i en jämlik stad

Göteborgs stad arbetar för att Göteborg ska vara den jämlika staden. Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska mellan olika delar av staden och mellan olika grupper. Funktionsrätt Göteborg saknar ett funktionshinderperspektiv i detta arbete. Med projektet Funktionsrätt i en jämlik stad vill vi tillföra ett sådant perspektiv, genom att samla kunskap om hur ojämlikheten ser ut för personer med funktionsnedsättning i staden.

Projektet har fem fokusområden:

  • Ge varje barn med funktionsnedsättning en god start i livet (0-6 år)
  • Ge barn med funktionsnedsättning fortsatt goda förutsättningar genom skolåren (6-18 år)
  • Skapa förutsättningar för arbete för personer med funktionsnedsättning
  • Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer för personer med funktionsnedsättning
  • Skapa strukturer och förutsättningar för ökad demokrati, tillit och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet startar i april 2017. En rapport kommer att presenteras i april 2018.

Funktionsrätt – vad betyder det?

”Funktionsrätt” kan definieras som rätten för personer med funktionsnedsättningar att fungera på jämlika villkor i samhällets alla delar.

Ojämlika livsvillkor

Det finns flera viktiga styrdokument som fastställer att personer med funktionsnedsättning ska ha lika rättigheter och möjligheter som övriga befolkningen. Bland annat finns Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, de nationella målen för funktionshinderpolitiken och Göteborgs Stads program för full delaktighet.

I verkligheten har personer med funktionsnedsättning fortfarande sämre levnadsvillkor än den övriga befolkningen. Personer med funktionsnedsättning har till exempel lägre utbildningsnivå, sämre ekonomi och sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Det är vanligare att inte ha ett arbete, och personer med funktionsnedsättning utsätts oftare för kränkande behandling och diskriminering. Det är mindre vanligt bland personer med funktionsnedsättning att ta del av kulturaktiviteter och att resa. Personer med funktionsnedsättning har också ett lägre valdeltagande än övriga befolkningen.

Hur förändrar vi detta?

För att jämlikhet ska kunna uppnås, behövs mer kunskap om hur personer med funktionsnedsättning upplever sina livsvillkor. Funktionsrätt Göteborg vill samla människors erfarenheter, genom möten med funktionshinderföreningar, fokusgrupper, referensgrupp, intervjuer och enkäter. Målet med projektet är att producera en rapport som belyser Jämlikt Göteborgs fokusområden ur ett funktionshinderperspektiv.

Hur kan du eller din förening medverka?

Projektet söker nu föreningar och personer som vill delta i projektet. Det kan handla om att delta i en fokusgrupp, bli intervjuad, eller svara på frågor i en enkät. Dina erfarenheter är viktiga! Kontakta oss så får du veta mer!

Nyheter från Funktionsrätt i en jämlik stad

Jämlik stad – även för personer med funktionsnedsättning?

Funktionsrätt Göteborg har under ett år drivit projektet Funktionsrätt i en jämlik stad, med medel från Social resursnämnd. Projektet har studerat Jämlikt Göteborgs arbete ur ett funktionsrättsperspektiv. Genom litteraturstudier och intervjuer har livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning undersökts. Nu presenterar Funktionsrätt Göteborg projektets slutrapport; Jämlik stad – även för personer med funktionsnedsättning? Rapporten redogör för livsvillkor för personer med funktionsnedsättning utifrån samma teman som finns inom Jämlikt Göteborg:

Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor
Skapa förutsättningar för arbete
Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer
Skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit

Åtta intervjupersoner har berättat om sina upplevelser av ojämlikhet kopplat till funktionalitet och i rapporten får vi ta del av deras berättelser.

Frågor och kommentarer angående rapporten besvaras av Pia Emanuelsson, projektledare och ombudsman.
pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se

Läs rapporten här: Jämlik stad – även för personer med funktionsnedsättning?

15 maj: Slutkonferens för Funktionsrätt i en jämlik stad

I samband med vårens träff för ledamöterna i stadens funktionshinderråd anordnas den 15 maj en slutkonferens för projektet Funktionsrätt i en jämlik stad.

Sedan april 2017 har Funktionsrätt Göteborg drivit projektet “Funktionsrätt i en jämlik stad”. Under denna kväll presenteras projektets slutrapport. Projektet har studerat de samhällsområden som Göteborgs Stad utgår ifrån i sitt jämlikhetsarbete, men med fokus specifikt på livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Skola och utbildning, arbete och sysselsättning, demokrati och delaktighet samt stadens livsmiljöer är teman som tas upp i projektet. Rapporten bygger bland annat på workshops inom funktionsrättsrörelsen samt intervjuer av personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Här kan du läsa den fullständiga inbjudan till konferensen i PDF-format.

Program:
18-19 Pia Emanuelsson, ombudsman, presenterar rapporten
19-19.30 Paus med kaffe och smörgås
19.30-20.30 Fortsatt presentation och frågestund/diskussion

Plats:
Dalheimerssalen, Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12

Anmälan:
Anmäl dig senast tisdag 8 maj genom att fylla i formuläret i den här länken.

Kontakt:
Frågor besvaras av Pia Emanuelsson, ombudsman pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se

Tillgänglighet:
Lokalen har hiss och stortoa. Lokalen har hörslinga. Arrangemanget teckenspråktolkas. Undvik parfym och starka dofter. Stäng av mobilen eller dess ljud.
Information om Dalheimers Hus i Tillgänglighetsdatabasen.

 

 

 

Artikel om det ojämlika Göteborg i ETC

Funktionsrätt i en jämlik stad uppmärksammas i en artikel i ETC Göteborg. I en intervju berättar projektledare Pia Emanuelsson om arbetet med projektet:

– Göteborg jobbar för att bli en jämlik stad på många olika sätt. De fokuserar på småbarnsåldern, skolan, arbete och hållbara livsmiljöer. Men vi kan inte se att funktionsrättsperspektiven finns med i detta arbete. Därför vill vi bidra med det, säger hon.

 

I april i år startade HSO Göteborg sitt projekt för att kartlägga olika typer av jämlikhetsproblem för personer med funktionsnedsättningar. En metod som de använder är att samla in berättelser om upplevd ojämlikhet på grund av funktionsnedsättningar.

 

– Vi vill samla in röster från göteborgarna om upplevelser av ojämlikhet för att kunna lyfta upp dem. Det pratas ofta om segregationen i staden ur ett ekonomiskt och geografiskt perspektiv och det är hur viktigt som helst, men man får inte heller glömma andra utsatta grupper, säger Pia Emanuelsson.

Läs hela artikeln här!

Efterlysning: erfarenheter och upplevelser av ojämlikhet på grund av funktionsnedsättning

Lever du i Göteborg? Har du en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning? Vill du dela med dig av dina upplevelser av ojämlikhet? Eller har du idéer om hur staden kan bli mer jämlik?

HSO Göteborg driver ett projekt om jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Projektet heter ”Funktionsrätt i en jämlik stad”. I projektet vill HSO Göteborg samla kunskap om hur ojämlikheten ser ut för personer med funktionsnedsättning i Göteborg. Därför efterlyser vi nu personer som vill berätta om sina erfarenheter. Det kan vara korta eller långa berättelser, skriftliga eller muntliga. Här kan du läsa mer om hur du kan bidra med dina erfarenheter: Efterlysning livsberättelser jämlikhetsprojektet_slutversion

Stort tack till alla som vill medverka!

Kontakt

Pia Emanuelsson, ombudsman Funktionsrätt Göteborg

E-post: pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se
Telefon: 031 24 03 31