Projekt Funktionsrätt i en jämlik stad

Det ettåriga projektet Funktionsrätt i en jämlik stad drevs av Funktionsrätt Göteborg från april 2017 till april 2018. Projektets slutrapport Jämlik stad – även för personer med funktionsnedsättning? presenterades i september 2018. Projektet finansierades med medel från Social resursnämnds projektutlysning för främjandet av insatser för ett jämlikt Göteborg.

Nedan följer slutrapportens sammanfattning och hela rapporten kan laddas ner här eller i fältet till höger.

Sammanfattning av projektets slutrapport Jämlika livsvillkor – även för personer med funktionsnedsättning?

Denna rapport är en slutrapport för projektet ”Funktionsrätt i en jämlik stad” som drevs av Funktionsrätt Göteborg under perioden april 2017 – april 2018. Rapporten handlar om jämlikhet för personer med funktionsnedsättning i Göteborg. Göteborgs Stads arbete med satsningen ”Jämlikt Göteborg” analyseras ur ett funktionsrättsperspektiv.

Kommunfullmäktige i Göteborg antog i januari 2018 Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026. Programmet innehåller fyra målområden. I projektet har dessa målområden, med hjälp av litteraturstudier och intervjuer, studerats ur ett funktionsrättsperspektiv:

 • Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor
 • Skapa förutsättningar för arbete
 • Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer
 • Skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit.

Rapporten inleds med en kort genomgång av begrepp och teoretiska utgångspunkter. I resultatdelen analyseras olika dokument som producerats inom Jämlikt Göteborg ur ett funktionsrättsperspektiv och slutsatsen är att funktionsrättsperspektivet är alldeles för perifert eller saknas. Resultaten av litteraturstudier och intervjuer presenteras tematiskt utifrån ovanstående fyra målområden. Litteraturen och intervjuerna beskriver tydligt de ojämlika livsvillkor som finns mellan personer med funktionsnedsättning och övrig befolkning.

Rapporten avslutas med åtta rekommendationer till Göteborgs Stad för det fortsatta arbetet för jämlikhet för personer med funktionsnedsättning:

 

 1. Betona rättighetsperspektivet i allt arbete för personer med funktionsnedsättning. Överge omsorgsdiskursen! Vi är medborgare med mänskliga rättigheter, vi ska inte betraktas som omsorgsobjekt. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara den självklara utgångspunkten för stadens konkreta jämlikhetsarbete för personer med funktionsnedsättning.
 2. Integrera funktionsrättsperspektivet i alla delar av staden. Det handlar inte om särintressen eller marginella minoritetsfrågor, utan ett rättighetsperspektiv som ska finnas med överallt.
 3. Fördjupa förståelsen av universell utformning i alla delar av staden. Särskilt i all verksamhet som handlar om stadsplanering.
 4. Höj statusen, kännedomen om och betydelsen av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
 5. Följ det goda exemplet från hbtq-området, med rapporten Normbrytande liv i Göteborg. Lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor 2014 och Göteborgs Stads plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor 2017-2021 och genomför motsvarande rapporter och planer för samtliga diskrimineringsgrunder.
 6. Utforma planer för Jämlikt Göteborg utifrån samtliga diskrimineringsgrunder, så att jämlikhetsarbetet får tydligt riktade analyser och åtgärder för olika diskriminerade grupper.
 7. Vidta åtgärder som leder till att stadens MR-arbete, stadens jämlikhetsarbete och stadens arbete för förbättrade livsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning integreras med varandra och inte riskerar att vara flera olika parallella processer.
 8. Alla rekommenderade åtgärder ovan ska genomföras i nära samverkan med funktionsrättsrörelsen.

Nyheter från Funktionsrätt i en jämlik stad

Jämlik stad – även för personer med funktionsnedsättning?

Funktionsrätt Göteborg har under ett år drivit projektet Funktionsrätt i en jämlik stad, med medel från Social resursnämnd. Projektet har studerat Jämlikt Göteborgs arbete ur ett funktionsrättsperspektiv. Genom litteraturstudier och intervjuer har livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning undersökts. Nu presenterar Funktionsrätt Göteborg projektets slutrapport; Jämlik stad – även för personer med funktionsnedsättning? Rapporten redogör för livsvillkor för personer med funktionsnedsättning utifrån samma teman som finns inom Jämlikt Göteborg:

Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor
Skapa förutsättningar för arbete
Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer
Skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit

Åtta intervjupersoner har berättat om sina upplevelser av ojämlikhet kopplat till funktionalitet och i rapporten får vi ta del av deras berättelser.

Frågor och kommentarer angående rapporten besvaras av Pia Emanuelsson, projektledare och ombudsman.
pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se

Läs rapporten här: Jämlik stad – även för personer med funktionsnedsättning?

15 maj: Slutkonferens för Funktionsrätt i en jämlik stad

I samband med vårens träff för ledamöterna i stadens funktionshinderråd anordnas den 15 maj en slutkonferens för projektet Funktionsrätt i en jämlik stad.

Sedan april 2017 har Funktionsrätt Göteborg drivit projektet “Funktionsrätt i en jämlik stad”. Under denna kväll presenteras projektets slutrapport. Projektet har studerat de samhällsområden som Göteborgs Stad utgår ifrån i sitt jämlikhetsarbete, men med fokus specifikt på livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Skola och utbildning, arbete och sysselsättning, demokrati och delaktighet samt stadens livsmiljöer är teman som tas upp i projektet. Rapporten bygger bland annat på workshops inom funktionsrättsrörelsen samt intervjuer av personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Här kan du läsa den fullständiga inbjudan till konferensen i PDF-format.

Program:
18-19 Pia Emanuelsson, ombudsman, presenterar rapporten
19-19.30 Paus med kaffe och smörgås
19.30-20.30 Fortsatt presentation och frågestund/diskussion

Plats:
Dalheimerssalen, Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12

Anmälan:
Anmäl dig senast tisdag 8 maj genom att fylla i formuläret i den här länken.

Kontakt:
Frågor besvaras av Pia Emanuelsson, ombudsman pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se

Tillgänglighet:
Lokalen har hiss och stortoa. Lokalen har hörslinga. Arrangemanget teckenspråktolkas. Undvik parfym och starka dofter. Stäng av mobilen eller dess ljud.
Information om Dalheimers Hus i Tillgänglighetsdatabasen.

 

 

 

Artikel om det ojämlika Göteborg i ETC

Funktionsrätt i en jämlik stad uppmärksammas i en artikel i ETC Göteborg. I en intervju berättar projektledare Pia Emanuelsson om arbetet med projektet:

– Göteborg jobbar för att bli en jämlik stad på många olika sätt. De fokuserar på småbarnsåldern, skolan, arbete och hållbara livsmiljöer. Men vi kan inte se att funktionsrättsperspektiven finns med i detta arbete. Därför vill vi bidra med det, säger hon.

 

I april i år startade HSO Göteborg sitt projekt för att kartlägga olika typer av jämlikhetsproblem för personer med funktionsnedsättningar. En metod som de använder är att samla in berättelser om upplevd ojämlikhet på grund av funktionsnedsättningar.

 

– Vi vill samla in röster från göteborgarna om upplevelser av ojämlikhet för att kunna lyfta upp dem. Det pratas ofta om segregationen i staden ur ett ekonomiskt och geografiskt perspektiv och det är hur viktigt som helst, men man får inte heller glömma andra utsatta grupper, säger Pia Emanuelsson.

Läs hela artikeln här!

Efterlysning: erfarenheter och upplevelser av ojämlikhet på grund av funktionsnedsättning

Lever du i Göteborg? Har du en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning? Vill du dela med dig av dina upplevelser av ojämlikhet? Eller har du idéer om hur staden kan bli mer jämlik?

HSO Göteborg driver ett projekt om jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Projektet heter ”Funktionsrätt i en jämlik stad”. I projektet vill HSO Göteborg samla kunskap om hur ojämlikheten ser ut för personer med funktionsnedsättning i Göteborg. Därför efterlyser vi nu personer som vill berätta om sina erfarenheter. Det kan vara korta eller långa berättelser, skriftliga eller muntliga. Här kan du läsa mer om hur du kan bidra med dina erfarenheter: Efterlysning livsberättelser jämlikhetsprojektet_slutversion

Stort tack till alla som vill medverka!

Kontakt

Pia Emanuelsson, ombudsman Funktionsrätt Göteborg E-post: pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se Telefon: 031 24 03 31