Tisdagen den 24 april gjorde vi studiebesök på två nämndsammanträden. Syftet var att ta reda på om och hur synpunkter till förvaltningen når politikerna i nämnden. Inför studiebesöken mailade vi samtliga stadsdelsnämnder och 9 facknämnder i Göteborg, med frågor om deras rutiner för att ta upp synpunkter på nämndsammanträden.

 

Olika nämnder gör på olika sätt

Av mailutskicket lärde vi oss att nämnderna i Göteborg gör på olika sätt. Västra Hisingen har “Inkomna synpunkter” som en stående punkt på varje möte. Underlaget består av en sammanfattning av den senaste månadens inskickade synpunkter och hur förvaltningen hanterat dem. Angered behandlar synpunkter som en del av punkten “Anmälan av inkomna och upprättade handlingar”. Underlaget till politikerna består, så vitt vi förstår, av en lista över de diarieförda synpunkterna. Politikerna ser synpunkternas rubriker, men inte innehållet. I andra nämnder tas synpunkter inte upp alls (av olika anledningar – vissa förvaltningar svarade att de inte får några synpunkter, andra svarade att synpunktshanteringen helt och hållet sköts av personalen).

 

Lång väntan på Västra Hisingen…

Vi valde att besöka Västra Hisingen eftersom de skiljer ut sig genom att behandla synpunkter i en särskild punkt, och Angered eftersom det där skulle göras en särskild dragning om synpunktshanteringen under kommande nämndsammanträde.

Studiebesöket på Västra Hisingens nämndsammanträde gick inte så bra. Vi kom till mötet i god tid, men på väg in i mötesrummet fick vi  reda på att mötet skulle inledas med sekretessärenden. Vi väntade i mer än en timme på att få komma in, men inget tydde på att mötet var på gång att öppnas för allmänheten. Så vi packade ihop och åkte till Angered istället. Där var informationen gentemot allmänheten tydligare! Det var lätt att hitta till mötet, och stämningen var överlag väldigt välkomnande.

 

… och ett givande besök i Angered

Det som var mest givande med studiebesöket i Angered var att höra dragningen om synpunktshantering och politikernas följdfrågor, att  prata med andra besökare om att lämna synpunkter, och att prata med några av politikerna om hur de tolkar och använder de inkomna synpunkterna. Ett litet “resultat” är att Angeredspolitikerna i första hand reagerar när det blir ovanligt många synpunkter inom ett område. Eftersom de bara ser synpunkternas rubriker i diariet, är antalet det de har att gå på. Så vill man att politikerna i Angered ska haja till inför ens klagomål, kan det vara en poäng att dela upp det man vill säga i en synpunkt per klagomål snarare än att skriva en lång text där allt står med. Vi hoppas kunna följa upp de ganska korta samtalen med mer ordentliga intervjuer.

 

Den som väntar på något gott!

Med Västra Hisingen gör vi ett nytt försök den 29 maj och håller tummarna för bättre lycka då. Vi fick i efterhand information om att det hade blivit en akut ändring i planeringen av mötet vi skulle på, och att det var därför det dröjde så innan mötet öppnades för allmänheten.

 

Karin sitter och väntar på att få komma in på Västra Hisingens nämndsammanträde

Bättre lycka i Angered!

Hur gör man för att besöka ett nämndsammanträde?

I Göteborg finns stadsdelsnämnder och facknämnder. Vissa nämnders möten är öppna för allmänheten. Man får lyssna men inte prata under mötet, förutom under de eventuella tider som finns avsatta för frågor och kommentarer från allmänheten.

På Göteborgs Stads hemsida finns information om alla stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar. Leta upp den förvaltning vars nämnd du är intresserad av att besöka, och klicka på “Nämnden” eller “Nämndens arbete”. Under “Mötestider” hittar du information om tiderna för nämndens kommande möten.

Vi tror att det är bäst att höra av sig i förväg och kolla om man kan komma på mötet. När vi gjorde vårt mailutskick märkte vi nämligen att alla nämnder inte har skrivit ut på sina hemsidor om mötena är öppna eller stängda. Utifrån vår erfarenhet kan vi också rekommendera att man frågar mer specifikt om när mötet öppnas för allmänheten, så slipper man sitta och vänta utanför medan nämnden behandlar sekretessärenden.