Funktionsrätt Göteborg – funktionshinderföreningar i samverkan

Hos Funktionsrätt Göteborg jobbar olika föreningar tillsammans. Vår vision är ett samhälle där alla, oavsett funktionsvariation, är fullt delaktiga och jämlika.

Funktionsrätt Göteborg – Om oss

Funktionsrätt Göteborg är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Genom ett femtiotal medlemsföreningar representerar vi närmare 20 000 personer med funktionsnedsättning i Göteborgsområdet. Vår vision är ett samhälle där alla, oavsett funktionsvariationer, är fullt delaktiga och jämlika.

Funktionsrättspolitiken grundar sig på bland annat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Utifrån vårt intressepolitiska program bevakar vi att samhället följer sina skyldigheter, och påverkar i riktning mot ett icke-diskriminerande, tillgängligt och rättvist samhälle.

Funktionsrätt Göteborg lyfter frågor som är gemensamma och övergripande för funktionshinderrörelsen. Hos oss arbetar olika föreningar tillsammans. Vi stöttar våra medlemsföreningar med administration, utbildningar och erfarenhetsutbyte.

Genom Funktionsrätt Göteborg – Individstöd ger vi individanpassat stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning. Arbetet präglas av respekt, integritet och helhetssyn på människan.

 

Intressepolitiskt program

Funktionsrätt Göteborgs intressepolitiska program anger ramarna för vårt påverkansarbete. Programmet revideras på Funktionsrätt Göteborgs årsmöte.

 

Medlemskap

Ansökan om medlemskap sker skriftligen till Funktionsrätt Göteborgs kansli på adress:

Funktionsrätt Göteborg, Dalheimers hus

Slottsskogsgatan 12

414 53 Göteborg.

Ansökan kommer att behandlas av styrelsen som i sin tur avger ett yttrande till representantskapets årsmöte. Årsmötet beslutar sedan om medlemskap ska beviljas.

För att ansöka klicka här: Blankett ansökan medlemskap i Funktionsrätt Göteborg

Medlemsavgiften är 400 kronor per år. Ansökan ska vara oss tillhanda senast två månader innan årsmötet för att kunna beredas i tid.

I ansökan ska följande handlingar bifogas:

 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Stadgar
 • Intressepolitiska programmet (finns inget sådant program går det bra att bifoga föreningens verksamhetsplan istället)

För att bli antagen krävs att föreningen:

 • har en demokratisk uppbyggnad
 • arbetar för personer med funktionsnedsättning och har mål som står i överensstämmelse med Funktionsrätt Göteborgs program och stadgar
 • är representativ för den grupp av personer med funktionsnedsättning som den företräder
 • bygger på enskilda personers medlemskap och står öppen för alla som ansluter sig till Funktionsrätts definition av funktionshinder
 • är verksam i Göteborg

Utöver de föreningar som avses ovan kan följande andra organisationer beviljas medlemskap i Funktionsrätt Göteborg:

 • medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige, vilket saknar lokal förening i Göteborg, men har medlemmar i staden och utser någon av dessa till kontaktombud
 • lokal eller regional förening för personer med funktionsnedsättning, vilken saknar riksförbund, eller vars riksförbund inte är medlem i Funktionsrätt Sverige, förutsatt att föreningen uppfyller medlemsvillkoren enligt ovan.

Om ni har frågor om medlemskapet kontakta Funktionsrätt Göteborgs kansli på tel 031 24 03 03 eller via e-post info@funktionsrattgbg.se. För mer information se stadgarna.

Medlemsföreningar i Funktionsrätt Göteborg
 1. Afasiföreningen i Göteborg
 2. Anhörigföreningen Göteborg
 3. Astma- och Allergiföreningen för familjer i Göteborg
 4. Astma- och Allergiföreningen i Göteborg
 5. Attention
 6. Attention Hisingen – Kungälv
 7. Autism- & Aspergerföreningen Distrikt Göteborg
 8. Bechterewreumatikernas intressegrupp, BERIG
 9. Blodcancerföreningen i Västsverige
 10. Bröstcancerföreningen Johanna i Göteborg och Bohuslän, BCF Johanna
 11. Celiakiföreningen i Göteborg med omnejd
 12. DHR Göteborg
 13. Distriktsorganisationen för döva och hörselskadade barn samt barn med
  språkstörningar i Västra Sverige, DHB
 14. Dyslexiförbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter
 15. Epilepsiföreningen i Göteborg, EP
 16. Förbundet Blödarsjuka i Sverige, Västra regionföreningen, FBIS
 17. Föreningen Göteborg HjärtLung
 18. Glaukomföreningen Väst
 19. Gyncancerföreningen Västra Götaland
 20. Göteborgs Diabetsförening, GD
 21. Göteborgs Fibromyalgiförening
 22. Hisingens Demensförening
 23. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Göteborg m o., Hjärnkraft
 24. Hjärntumörföreningen Väst
 25. Hörselskadades Förening i Göteborg, HRF
 26. ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet
 27. Intresseföreningen bipolär sjukdom, IBIS
 28. Intresseföreningen för Schizofreni, IFS
 29. Lokalföreningen för Hepatit C i Västra Götaland
 30. Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet
 31. Mun & Halscancerföreningen, M.H.C.F
 32. Neuroförbundet Göteborg
 33. Njurförbundet Västsverige
 34. Parkinsonföreningen i Västra Sverige
 35. Passalen
 36. Personskadeförbundet RTP
 37. Primär Immunbrist Organisation Väst, PIO
 38. Psoriasisförbundet StorGöteborgs lokalavdelning, PSO
 39. Regionföreningen Cystisk Fibros Väst, CF
 40. Reumatikerdistriktet i Göteborg, RiG
 41. Riksföreningen för Myalgisk Encefalomyelitpatienter, RME Väst
 42. Rörelsehindrade barn och ungdomar i Göteborg med omnejd, RBU
 43. Stamningsföreningen i VG, Stamning
 44. Stroke Västra Götaland lokalföreningen i Göteborg med omnejd
 45. Stödkompisarna i Göteborg
 46. Svenska Downföreningen Väst, SDF Väst
 47. Synskadades Riksförbund Göteborg
 48. Ångestsyndromsällskapet i Göteborg
Tillgänglighet
Funktionsrätt Göteborgs arrangemang ska vara tillgängliga för alla. Den 15 juni 2017 antog styrelsen följande riktlinjer för tillgängliga möten:

Vi välkomnar våra medlemsföreningar och andra organisationer att anta dessa eller liknande riktlinjer för sin egen verksamhet.

Hantering av personuppgifter

Här kan du läsa Funktionsrätt Göteborgs policy för hantering av personuppgifter enligt GDPR som infördes 25 maj 2018. Här finns också en blankett för incidentrapportering. 

Integritetsskyddspolicy
Personuppgiftsincident