Några av de frågor som FRG bevakar i Göteborgs Stad just nu

Nedan finns korta texter om ett antal viktiga frågor som behandlas politiskt i Göteborgs Stad just nu.

I texterna länkas till de handlingar som utgör underlag för politiska beslut. Flera av dessa handlingar har offentliggjorts så nyss att vi tyvärr inte har hunnit fördjupa oss i dem än och av den anledningen innehåller texterna nedan inga djupare analyser av handlingarnas innehåll. Bearbetningen av handlingarna kommer att göras efter att inlägget publicerats.

Om du som läsare sätter dig in i möteshandlingarna nedan och har synpunkter och kommentarer som kan vara viktiga att ha med i vår funktionsrättspolitiska analys så är du mycket välkommen att höra av dig till mig, Pia Emanuelsson, ombudsman: pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se

Nytt förslag till program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning är nu klart och ska ut på remiss!

Detta är en viktig möjlighet för funktionsrättsrörelsen att tycka till om våra rättigheter och stadens skyldigheter. Förslaget ska behandlas av kommunstyrelsen den 25 mars. Förslag till beslut är att programmet ska gå ut på bred remiss med deadline 20 juni. FRG uppmanar alla medlemsföreningar att läsa förslaget till program och framföra sina synpunkter om programmet till Göteborgs Stad i remissförfarandet. Funktionsrätt Göteborg och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor kommer att besvara remissen. Detta gäller förstås bara om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Den här typen av ärenden brukar ofta bordläggas i kommunstyrelsen för att partierna ska få mer tid på sig att formulera yrkanden av olika slag.

Rapport om livsvillkor för personer med funktionsnedsättning

I stadens budget för 2018 fanns ett uppdrag om att ta fram en rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Göteborg. Denna rapport är nu klar och läggs fram till kommunstyrelsen den 25 mars.


Utredning av skolskjuts och skilda meningar om finansiering av resor från fritids

I september förra året gav grundskolenämnden förvaltningen i uppdrag att utreda flera frågor kring problem med skolskjuts. Enligt beslutet skulle utredningen presenteras 18 mars. I kontakt med grundskoleförvaltningen har vi fått veta att utredningen förlängts och att den förhoppningsvis ska presenteras för nämnden den 21 april. Vi håller utkik efter denna viktiga utredning.

En annan fråga som behandlas politiskt just nu är frågan om vem som ska betala för skolbarns resor från fritids. Trafiknämnden och grundskolenämnden har olika uppfattning om detta. Den 18 mars ska grundskolenämnden ta ställning till en begäran från trafiknämnden om korrigerat kommunbidrag. Trafiknämnden vill att 12 miljoner flyttas från grundskolenämnden till trafiknämnden för att täcka kostnaderna för de resor som utförs till/från fritids. Vad vi i funktionsrättsrörelsen kan konstatera är att underskott och nedskärningar inom de båda förvaltningarna drabbar våra grupper mycket hårt. Skolans besparingar slår hårt mot elever med behov av stöd, trafiknämndens besparingar riskerar att försämra färdtjänsten väldigt mycket. De 12 miljoner som det handlar om i denna fråga skulle vi vilja tillfördes från annat håll.


Utvärdering av Trainee för personer med funktionsnedsättning

I maj 2019 fick stadsledningskontoret i uppdrag att utvärdera Trainee för personer med funktionsnedsättning (TFF) samt ta fram förslag på hur programmet, och arbetet med det, kan utvecklas och förbättras. Traineeprogrammet var en verksamhet som Funktionsrätt Göteborg har varit involverad i på flera sätt och upplevt som en bra verksamhet för arbetslösa personer med funktionsnedsättning för att komma ut på arbetsmarknaden. Verksamheten finns inte längre kvar på samma sätt som tidigare och nu gäller det att Göteborgs Stad på riktigt satsar på att i högre utsträckning anställa personer med funktionsnedsättning.


Förslag till program för bostadsförsörjning

I december 2019 skickade Fastighetsnämnden ut ett förslag till Program för bostadsförsörjning på remiss, med deadline 31 mars i år. Remissen har tyvärr inte gått till Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor eller till funktionsrättsrörelsen, så vi har inte haft kännedom om den förrän nu strax innan deadline när de andra remissinstanserna i staden börjar fatta beslut om sina svar. Rätten till bostad på lika villkor är en viktig politisk fråga för funktionsrättsrörelsen och denna rätt är för många av oss inte säkerställd på ett acceptabelt sätt. Funktionsrättsrörelsen bör därför aktivt involveras i frågor som denna och det är beklagligt att vi så ofta inte finns med som remissinstanser i frågor som berör oss.

Göteborgs Stads plan för en jämlik stad

I mars 2019 besvarade Funktionsrätt Göteborg en remiss om plan för en jämlik stad. Efter remissrundan har ansvariga tjänstepersoner på social resursförvaltning jobbat vidare med planen och nu har den åter behandlats och antagits i kommunstyrelsen och ska sedan behandlas i fullmäktige. Funktionsrätt Göteborg, liksom Göteborgs rättighetscenter och stadens HBTQ-råd avstyrkte förslaget till plan och tyckte att den behövde förändras mycket för att vara meningsfull i jämlikhetsarbetet för olika diskriminerade grupper. Våra synpunkter har tyvärr inte lett till några förändringar, så det finns skäl att befara att vi nu har en plan för en jämlik stad som inte kommer att göra särskilt stor skillnad. I handlingen som länkas i rubriken finns alla remissvar med, samt yttranden om planen från olika politiska partier.

Avvecklingen av stadsdelsnämnderna och inrättande av nya centrala nämnder

I förra månadens inlägg rapporterades från fullmäktige 20 februari. Där fattades ett antal beslut som berör inrättandet av de nya nämnderna. En nämnd med ansvar för funktionsrättsfrågor och stöd till personer med funktionsnedsättning ska inrättas från 1 januari 2021. Den ska heta Nämnden för funktionsstöd. Nämndens ledamöter ska utses i oktober 2020 för att hinna fastställa budget, delegationsordning, övriga riktlinjer och välja utskott. Ansvaret för de lokala funktionshinderråden överförs till nämnden för funktionsstöd och dialog ska föras med GRF.

Under fullmäktige 20 februari fattades också flera beslut som rör stadens demokratiarbete och medborgarinflytande, där nämnden för konsument och medborgarservice fick flera nya ansvarsområden:

  • Ansvaret för lokala råd och dialoger utan tydlig koppling till brukargrupp eller ansvarsområde överförs till nämnden för konsument- och medborgarservice.
  • Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att fortsätta att utveckla stadens digitala demokratiarbete samt utveckla Göteborgsförslaget. Det lokala och digitala demokratiarbetet ska ske i samverkan med en eller flera socialnämnder. Nämnden ska utreda hur en central medborgarbudget ska utformas och kunna inrättas.
  • Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att utreda hur medborgarpaneler kan användas för att föra dialog i för staden viktiga frågor tillsammans med Min Stad.
  • Nämnden för konsument- och medborgarservice ges ett löpande proaktivt demokratiuppdrag där kartläggning och återrapportering gällande demokrati och inflytande.
  • Ansvaret för medborgarkontoren överförs till nämnden för konsument- och medborgarservice samverkan ska ske lokalt med en eller flera socialnämnder.
  • Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att utreda och inrätta lokala nav för lokalt inflytande, dialoger, rådslag och kommunikation.

Under GRF:s (Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor) möte den 30 mars kommer frågan om stadens omorganisation av nämnderna att diskuteras (under förutsättningar att mötet alls blir av).