Valrörelsen är slut men folkrörelserna fortsätter. Med mer kunskap kan vi bli mer strategiska i vårt påverkansarbete!

För att påverka vår stad i jämlik och rättvis riktning behöver vi förstå hur kommunen styrs och är organiserad. Vi behöver veta mer om villkoren för vårt inflytande, och kunna sätta ord på de hinder vi möter.

Därför bjuder Funktionsrätt Göteborg in till en serie föreläsningar om vårt demokratiska inflytande mellan valen.  Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Välkomna!

Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. De vänder sig särskilt till ideella organsiationer, sociala rörelser och nätverk som vill rusta sig för att påverka kommun och region i jämlik och rättvis riktning de närmaste åren. Inga förkunskaper krävs – ta gärna med funderingar och frågor. Mer information om varje föreläsning finns att läsa längre ned på sidan.

Datum: den 15 oktober, 1 november och 26 november

Tid: 18.00-20.30

Plats: Dalheimerssalen, Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 Göteborg

Alla föreläsningar teckenspråktolkas

Föreläsningarna är fristående, och serien fortsätter under 2019.

Föreläsningsserien arrangeras inom ramen för projektet Tyck till. Vid frågor, kontakta Karin Gréen, karin.green@funktionsrattgbg.se / 031-24 03 23.

Anmälan senast den 22 november

För garanterad plats och fika – anmäl dig till föreläsningen “Vilse i beslutsprocessen?” senast torsdagen den 22 november. 

Kommande föreläsningar:

Måndag 26 november - Vilse i beslutsprocessen?

Den här föreläsningen handlar om policyprocesser – alltså, hur frågor kommer upp på den politiska agendan, hur de planeras, beslutas, genomförs och utvärderas.

De politiska och administrativa institutionerna är utformade enligt en tanke om att policyprocesser är linjära och “förnuftiga” – men det är långt ifrån alltid som verkligheten motsvarar idealet.  Att försöka följa ett politiskt ärende, eller förstå bakgrunden till en särskild åtgärd kan vara förvirrande. Varför blir det som det blir?

Föreläsningen tar upp hur vi kan förstå policyprocesser ur olika perspektiv. Med modeller och begrepp hämtade från olika  policyteorier kan vi sätta ord på de “märkligheter” vi möter, och kan lättare förhålla oss strategiskt till de processer vi försöker påverka.

Föreläsare: Lena Lindgren, proffesor i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet. 

Lena Lindgren har flerårig erfarenhet av forskning och undervisning i offentlig förvaltning och är professor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. Hennes forskning rör granskningens former och funktioner, samt hur privata och offentliga aktörer använder granskning i sin verksamhet.

Lena Lindgren har bland annat skrivit boken “Utvärderingsmonstret – Om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn” och bland hennes publicerade artiklar finner vi forskning om bland annat revision, granskning av utförande och ansvarsutkrävande.

Tidigare föreläsningar:

Måndag 15 oktober - Den kommunala demokratins ramar

Hur kan man förstå den kommunala demokratin? Föreläsningen handlar om hur kommunen styrs och är organiserad, och hur synen på kommunal demokrati har förändrats över tid.

Syftet med föreläsningen är att rita upp den ”spelplan” vi verkar på i påverkansarbetet på kommunal nivå. Kunskap om hur den kommunala demokratin fungerar hjälper oss att rikta våra insatser rätt!

Föreläsare: Stig Montin, professor i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet.

Stig Montin är professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. Han disputerade i statsvetenskap 1993 och har under åren utvecklat ett flertal kurser och undervisat inom både statskunskap och offentlig förvaltning. Hans forskning innefattar bland annat effekter av granskning av offentlig verksamhet på kommunal nivå och hållbar stads- och regionutveckling. Stig Montin har publicerat många artiklar och skrivit flera böcker och är en framstående forskare inom demokrati och styrning.

Torsdag 1 november: Brukarinflytande - sanktionerat motstånd

Genom ökat brukarinflytande är det tänkt att brukarnas behov ska tillgodoses på deras egna villkor samtidigt som kvaliteten på verksamheten höjs. Men långt innan “brukarinflytande” blev ett politiskt modeord har ideella rörelser ställt krav på maktdelning och ökat inflytande.

Vad händer när frågan om inflytande tas över av det offentliga och börjar drivas inifrån och uppifrån, istället för utifrån och underifrån?

Den här föreläsningen handlar om möjligheter och risker med formaliserat brukarinflytande. Föreläsningen tar upp begrepp och perspektiv som kan hjälpa oss att förstå vad som händer när ideella rörelser försöker påverka det offentliga genom att till exempel delta i råd och dialoger.

Föreläsare: Erik Eriksson, doktor i socialt arbete, Linköpings universitet.

Erik Eriksson har jobbat inom brukarrörelsen och som utvärderare av socialt arbete. Han tog sin doktorsexamen i socialt arbete vid Lunds universitet. Nu jobbar han i ett forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet som handlar om nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden och om de etableringsinsatser som erbjuds från statliga myndigheter.

Erik Erikssons avhandling undersökte fenomenet “brukarinflytande” och har titeln “Sanktionerat motstånd. Brukarinflytande som fenomen och praktik”. Det är just den forskningen vi ska få ta del av.