Höstens föreläsning nummer två om brukarinflytande är över. Tack till föreläsare Erik Eriksson och till alla som kom!

Erik började med att beskriva brukarinflytande som ett påverkansarbete inom eller parallellt med det offentliga. Det kan jämföras med en mer traditionell form av påverkansarbete där brukarrörelsen och civilsamhället har arbetat utifrån och mot det offentliga.

Föreläsningen baserades på Eriks avhandling som ni kan hitta här. Hans fältarbete kretsade kring dialogaktiviteter som en kommunal socialtjänst och en psykiatrienhet anordnade för brukare, d.v.s. olika typer av samråd och möten. Där såg han tydliga gränsdragningar som ritades upp av det offentliga. Till exempel redigerades diskussionerna till att handla om ämnen som de offentliga aktörerna bestämt på förhand, med följden att de ämnen som brukarrepresentanter ville ta upp kunde åsidosättas om de ansågs vara orealistiska. Utöver detta tyckte sig Erik se att brukarrepresentanter hade en tendens att börja knyta an till det offentliga emotionellt, fysiskt, socialt eller idémässigt. 

Föreläsningen avslutades med en diskussion om brukarinflytandets potential och risker. En av Eriks slutsatser var att det är viktigt att brukarrörelsen har en medvetenhet kring vad brukarinflytande innebär och vilka gränser som finns. Han menade att konsensus kan vara destruktivt och att motsättningar mellan brukarrörelsen och det offentligas synsätt kan behöva lyftas fram för att förändring ska ske. 

Föreläsningsserien fortsätter!

Föreläsningsserien ”Vårt demokratiska inflytande mellan valen” fortsätter med ytterligare en föreläsning under hösten 2018.

Syftet med föreläsningarna är att stärka föreningarnas påverkansarbete gentemot offentliga instanser som kommun, region och myndigheter. Missa inte chansen att fördjupa era kunskaper och ställa frågor till föreläsarna.

Föreläsningarna teckenspråkstolkas. Vi bjuder på fika till alla anmälda.